Hi,I'm Sharare.A digital nomad who has been working while traveling to different countries.I also used to be a pioneer in teaching startup courses at different events in Iran.I am a content strategist, ideologist, start-up and business consultant who expertise in developing “digital marketing” via both social media and web. I also have mastery over search engine optimization (SEO) skills( SMO, SEO, Wordpress, Joomla, Content Marketing, Digital Marketing, Administration Manager in different conferences)

آذر نفیسی

آذر نفیسی را بیشتر بشناسیم

آذر نفیسی (زاده آذر ۱۳۳۴ خورشیدی) نویسنده و استاد دانشگاه ایرانی مقیم آمریکا است. مشهورترین اثر او کتاب پرفروش لولیتاخوانی در تهران است که توجه زیادی را به خود جلب کرد و به ۳۲ زبان ترجمه شد. کتاب دوم او با نام آنچه درباره‌اش سکوت کرده‌ام، به یک زندگی‌نامه نزدیک‌تر است. رمانی که زندگی خاندان…

شراره مهبودی فعال کمپین نه به حجاب اجباری

شراره مهبودی: کابوسی به نام گشت ارشاد

شراره مهبودی فعال کمپین نه به حجاب اجباری: اومده بودم میدون ونک سوار تاکسی بشم که متوجه شدم یه خانم چادری داره صدام میزنه فکر کردم‌ سوالی، آدرسی، کمکی میخواد با لبخند رفتم سمتش گفتم جانم یهو دیدم یه خانم چادری هم از اون ور اومد، یهو یه سرباز هم اومد یه لحظه احساس کردم محاصره…

یادداشت شراره مهبودی از قبر سردار بی بی مریم‌ بختیاری

جامعه پذیری جنسیتی و عدم تکامل انسان ها زمانی که پسرها و دخترها در نقش جنسیتی مناسب خود (از دیدگاه جامعه) اجتماعی می شوند، مجبورند از برخی چیزهای مهم دست بکشند. . ?متاسفانه این روزها دخترها تشویق می شوند تا سربه زیر و مهربان باشند و همه ی انرژی خود را وقف جذاب بودن خود…

شراره مهبودی فعال کمپین نه به حجاب اجباری

یادداشت شراره مهبودی فعال کمپین نه به حجاب اجباری در ایران

اینجا قلعه رودخان هستش و ما که باهم برابریم دختره اومد کنارم‌ یه لبخند به نشانه ی تایید زد و بهم‌گفت خوش به حالت که میتونی اینجوری لباس بپوشی از گرما دارم خفه میشم!! گفتم خب تو هم راحت باش گفت نه! من نمیتونم آخه با خانوادم هستم بهش گفتم من دقیقا چون با خانوادم…

گزارش شراره مهبودی از کولبران

شراره مهبودی: این کولبر ها (کۆڵبەر ) راوی نبردِ جان و نان هستند

یادداشت شراره مهبودی در باره کولبرها در ایران: اینجا خط مرزی تته و این کولبر ها (کۆڵبەر ) راوی نبردِ جان و نان هستند، به سمتشان رفتم خسته نباشید گفتم به بهانه ی چند تا سئوال و جواب یک مسیری رو همراهشون شدم .. قصه از آنچه شما در این تصویر میبینید غم انگیز تر…