داستان تقلای زنان برای برابری مربوط به هیچ زن فمینیست یا سازمان خاصی نمی باشد بلکه این تلاش جمعی توسط تمامی افرادی است که به حقوق زنان اهمیت می دهند.

ما اینجاییم تا امتداد صدای زنان ایران باشیم

ما زنان ایرانی خارج از کشور، امتداد رنج شما زنان داخل ایران در هجرت و تبعید هستیم

ما اینجاییم تا از حقوق فردی و اجتماعی زنان حرف بزنیم