خیال سفر…

مریم هستم عاشق معماری،هنر و سفر. در ابتدا باید بگم خوشحالم از این که چنین فرصتی ایجاد شده تا بتوانم خاطراتم رو در این جا ثبت و به اشتراک بگذارم. سفر برای من همیشه پر از آموختن تجربه ها و شناخت دقیق تر انسان هاست. گاهی تجربه های شیرین و گاهی تلخ ، گاهی تصمیم…